Formularz skargi ADA

Firma Metra jest w pełni zaangażowana w zapewnienie całkowitej zgodności usług transportu publicznego z tytułem I I Americans with Disabilities Act (ADA, ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach) z 1990 roku oraz sekcją 504 amerykańskiej Rehabilitation Act (ustawy o rehabilitacji) z 1973 roku.

Osoby, które stwierdzą zaistnienie: 1) PROBLEMÓW Z DOSTĘPNOŚCIĄ (np. fizyczne przeszkody) lub 2) PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ mogą wykorzystać niniejszy formularz do złożenia skargi. Skarga, po jej złożeniu, zostanie przekazana bezpośrednio kierownikowi projektów ds. dostępności transportu firmy Metra w celu oceny i podjęcia działań.

Adres

Szczegóły dot. incydentu lub sytuacji

Proszę opisać zdarzenie. Opis powinien zawierać możliwie jak najwięcej szczegółów.

Proszę dołączyć wszelkie pisemne materiały lub inne informacje, które mogą mieć istotne znaczenie w odniesieniu do złożonej skargi.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, mov, mp3, wav.